|


Каталог

Предложил
модератори
Адрес
София
E-mail
Уебсайт
http://www.nbu.bg
VIP
Да
включен на
2008-11-11 03:34:28
посетен
856
валиден до
0000-00-00 00:00:00
Оценете
0 глас
НБУ - Нов Български Университет
Най-често задавани въпроси
Защо има три администрации в НБУ?

В НБУ мениджърската власт е разделена от академичната. Това е направено с цел университетът да поддържа високо ниво на предприемачество, обществено присъствие, връзка на обучението с практиката, както и за да се запазят университетската автономност, университетските закони и осигуряването на добър учебен процес.


Стратегическото и финансово управление на университета са в правомощията на Настоятелството и Председателя на Настоятелсвото се подпомага от Изпълнителния директор на НБУ, както и от структурите, които работят в Администрацията на Настоятелството .
Академичната власт се управлява от Ректор, Зам.-ректори, Академичен съвет и се подпомага от директорите на централните администрации – ЦУА и ЦСА, и техните отдели.
Какво очаква институцията от администрацията си?


Да познава и обновява знанията си за модерните технологии и методи за работа.


Да може да работи в екип - както между отделните административни структури, така и с преподавателите и студентите. Да спазва законите на университета и да бъде лоялна към институцията, а също така, когато е необходимо да се поема допълнителни задачи. Да бъде с висока комуникативна култура, толерантна към ценностите в университетската общност, недопускаща бюрокрация в работата си. Да допринася за университета.
Какво може да очаква администрацията от институцията?


НБУ се грижи за повишаване на квалификацията на своята администрация. Възможно е безплатно обучение, както в отделни курсове, така и в програми за образователна степен. Всяка година трудовите възнаграждения на всички служители се повишават. В университета е разработена и система за допълнителни възнаграждения, които зависят от резултатите от работа на служителите. За работата на администрацията са усигурени модерни офиси, оборудвани с най-добрата необходима техника и възможности. За служителите на университета има преференциални възможности при използването на медицинските и стоматологичните услуги в университета.
Какво е добре да знаете за атестацията на административния състав?


В системата за атестация на административния състав се оценяват качества и отношения – принос за университета, лоялност към институцията, спазване на работното време, изпълнение на задълженията, способност за работа в екип, устойчивост на стрес, поемане на допълнителна работа, участие в проекти, комуникативност и подходящи стилове за работа, владеене на съвременните техники за работа – езици, електронни технологии. Атестацията се провежда два пъти в годината. Атестационните формуляри може да проверите в отдел “Персонал”.
Какво трябва да знаете за правата си?


Всеки служител има право на информация и необходимите за работа ресурси.


Всеки служител има право на ежедневна почивка за обедно хранене, която не се включва в работното време и не може да бъде по-малка от 30 минути.


Всеки служител има право да подаде писмено оплакване до прекия си ръководител, а при нерешаване на проблема да се обърне към директора на администрацията. Ако проблемът отново остане нерешен, в зависимост от неговия характер, се подава писмено оплакване до Председателя на Настоятелството или Ректора.
Към кого да се обръщате при въпроси, свързани с трудови правоотношения, годишни и болнични отпуски?


По всички въпроси, свързани с трудови правоотношения се обръщайте към отдел “Персонал”, корпус 1, стая 216, тел. 8110 216, в. 1216.


© 2007-2020 СТРАНА